ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Осылардын жане надандыктын салдарынан катерлi iсiк — рак пен коксаулык туберкулез аурулары бiздiн елде кен тараган улттык ауруга айналып кеткенi де жасырын жагдай емес. Айт-айтпаныз, бiз алi кунге дейiн, асiресе ауылды жерлерде, табигаттан кол узе койган жокпыз, етене жакын, табигаттын тол баласы сияктымыз. Конiлдi тек бет-алпетiне гана болмей: Натижесiнде iшiп-жегенiмiздiн жартысы немесе тугелдейi — тiкелей ажетханага барып туседi. Ренiш, окпе — озiндi озгертуге деген талпыныс.

Добавил: Vijinn
Размер: 51.32 Mb
Скачали: 64485
Формат: ZIP архив

Менiн усынысымды буынды емдейтiн кезектi дарi ретiнде кабылдануын каламаймын.

Акысыз, пулсыз, дарi-дармексiз озiндi емдеп алу

Ашыгудын 7-шi кунi, молшермен кешкi 5-те, памидордын кабыгын аршып тураныз да, кайнап жаткан суга салып жiберiп, бiрден шыгарып алыныз. Бул бугiн бiлiнбесе де, ертен айкын бiлiнетiн кауiптiн хабаршысы. Бул бiзге оте кажет. Ауруларга барлык жагдайлар жасалган.

Дастарханда отыру этикеті керек? — Cұрақ-Жауап

Ал егер тас он жак буйректе болса, соккы бауырга тиедi. Олар осылай оздерiнiн казiргi корапталган, консервiленген, жансыздандырылган, курамында комiртегi оте коп ет, май жане таттi тагамдар онiмдерiне наразылыктарын бiлдiредi.

Казiргi уакытта осы отiнiздегi тастан бейнетсiз кутылудын жолы — аптасына бiр таулiк, арбiр уш айдын аралыгында Жарты айдан кейiн озiнiн табетiн бакылап, Тамырлардын жуйесi аркылы, кан коректiк заттармен барлык агзаны камтамасыз етедi.

  ЛЕОНИД МАСЛОВСКИЙ КНИГА РУССКАЯ ПРАВДА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Бул — алдын алу шарасы. Акыр сонында, алгашында шошынганнын озiнен, есiне алсан шошитын боласын. Тамактану жонiндегi мамандар, адамнын кандай тамакпен коректенетiнiн терiсiне карап ажырата алады. Жемiстерден, кокенiстерден, жангактан, кок салаттардан, дандерден куралатын тагам мазiрiн сактаудын еш киындыгы жок.

Ответы и объяснения

Куат — аса багалы зат, оны корапка салып сактап, сатып ала алмайсын. Керейлер жарты не бiр шакырым жерде жол бойлай екi-уш уйден отырады. Ашыгу — ултабардын поджелудочная железа кызметiн реттейдi жане оте жаксы асер етедi. Егер кан унемi улана берсе, ол кан кысымынын денгейiнiн удайы жогарлауына, осынын натижесi кан тамырларынын кабыргасына как туруына акеп пвракшалар атеросклероз.

Бiздiн бифидум- коли, лактобактерияларымыз алсiз болса да дамып сауыгады, осiп-орбидi.

Дастархан жабдықтау

Сондай-ак, маскунемдiктен, бангiшiлiктен наркомантемекi шегуден адам оз еркiмен бас тартатын болады. Шавел кышкылымен — оксалат, амин кышкылы мочевой — урат, запыран кышкылымен желчной — холат куралады. Буган тиiсуден Кудай сактасын! Сусамырдын екiншi турiмен ауыргандарды ашыгу емдейдi, жазады. Поль Брэгг жылы 95 жасында Флорида жагалауында суда сырганап жургенде алапат толкын басып кетiп, кайгылы казага ушырады. Бiракта тас буйректе орналаскан гой! Онын пайымдауынша 40 кун аштыктан кейiн гана шакiрттерiнiн ой-орiсi молдiрленiп, санасы нурланып, омiрдiн терен купиялы iлiмiн менгеруге кабiлеттерi сонда гана жетедi деп есептеген.

  СНИП 3.04.01-87 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АКТУАЛИЗАЦИЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Калын улкен iшiгiм бар едi, оны боктерiп алдым. Бул бейшара «Олахии билахии!

Ар адам жыл не одан коп омiр суруге мiндеттi жане осыган толык кукысы барына мен сенемiн. Келiншек бала тапканнан кейiн, озiне конiлдi екi есе болуi кажет. Барлык келенсiздiк, бiз тамактанганда холестерин — баратын жерi бауырга емес, керiсiнше кан тамырларына барып, кабыргаларына как болып жабысып калгандыктан тамырларымыз жiнiшкерiп, бiтелiп калады.

Шыгарганда iшектiн назiк катпарларына тиiспейдi, буган парашкалар болмайды, себебi онын курылымы оте назiк.

Исатолла бiраз котерiнкiреп жазыпты, бiр еркек койды тугел жеп кеттi деп. Оларга отыратыо бола бiлiнiз, осы кiтаптан алган iлiмiнiзбен болiсiнiз, отырган-турган жерiнiзде, алыска бармай-ак, оз басыныздан откен жаксы бетбурыстарды айтып насихаттап журiнiз, копшiлiкке шапагатынызды тигiзiнiз.

Бул анаэробтар сiнiп ауа жок буындарга барады, натижесi — буындардын iсуi, кабынуы.